Önceki Sayfaya Geri dön

    İcra İflas Kanunu’nun (İİK) İflas Erteleme hükümleri, 28.02.2018 tarihli 7101 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. İflas ertelemede yargılama ve uygulama süresinin uzunluğu, iflas erteleme sürecindeki şirketlerin mahkeme tarafından etkin şekilde denetlenememesi ve alacaklıların sürece neredeyse hiç müdahale edememeleri, önemli sorunlar meydana getirmekteydi. Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle, iflas erteleme sistemini kaldırılarak, yargılama sürecinin azami mühletinin belirli olduğu, alacaklıların daha çok söz sahibi olduğu, borçlunun daha iyi denetlenmesini hedefleyen bir konkordato sistemi düzenlemiştir. Devam eden iflas erteleme yargılamaları değişiklikten etkilenmeyecek olup, bu dosyalar, iflas ertelemenin talep edildiği tarihteki düzenlemelere göre devam edeceklerdir.

1- KONKORDATO:

    Basit şekilde tanımlayacak olursak konkordato; bir borçlunun alacaklılarına mahkeme aracılığıyla yaptığı ödeme teklifinin, alacaklıların en az yarısı (veya belirli durumda 2/3’ü) tarafından kabul edilmesi ve Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik edilmesi şartıyla, borçlunun tüm adi (rehinli veya imtiyazlı olmayan) borçlarını, bu teklifi doğrultusunda ödeyebilmesidir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, konkordato teklifinin alacaklıları bağlayıcı hale gelebilmesi için, alacaklıların belirli bir çoğunluğu tarafından kabul edilmesi ve mahkeme tarafından tasdik edilmesi gerekir.

2- KONKORDATO TALEBİNDE BULUNABİLECEK KİŞİLER:

a-)Borçlunun Konkordato Talebi:

    Borçlarını vadesinden ödeyemeyen veya ödeyememe riski olan her borçlu konkordato talep edebilir. Konkordato talebi için iflasa tabi olmak veya borca batık olmak şartı aranmaz. Bu durum, konkordatoyu iflas ertelemeden ayıran temel farklardandır. Zira iflas ertelemede, iflasa tabi olmak ve borca batık olmak şarttı. Hakkında iflas tasfiyesi başlatılmış olan borçlu dahi konkordato talep edebilir.

b-) Alacaklının Konkordato Talebi:

    Konkordato, alacaklılar tarafından da talep edilebilir. İflasa tabi bir borçlu hakkında, iflas talep etme hakkına sahip olan alacaklı, bu borçlu hakkında konkordato da talep edebilir. İflasa tabi olmayan borçlular hakkında alacaklılar, konkordato talep edemez.

3. BAŞVURUNUN YAPILACAĞI MAHKEME:

    Konkordato, iflasa tabi borçlularda, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki; iflasa tabi olmayan borçlularda ise yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesinden talep edilir.

4. BAŞVURUDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER: (İİK m. 286)

Konkordato başvurusuna aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

 • Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği ve borçlu için gerekli malî kaynağı gösteren konkordato ön projesi
 • Borçlunun malvarlığını ve mali durumunu gösteren belgeler (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu gibi)
 • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste
 • Konkordato teklifine göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo
 • Yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları
 • Sunulan malî tablolar, başvuru tarihinden en fazla kırk beş gün öncesine ait olmalıdır.

  5. KONKORDATO TALEBİNİN İNCELEME AŞAMALARI:

  Konkordato sürecinin, başvurudan itibaren önemli aşamaları;

  5.A-) MAHKEME TARAFINDAN BORÇLUYA KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİ
                  5.A-1) GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİ,     5.A-2) KESİN MÜHLET VERİLMESİ,
  5.B- ALACAKLILAR TOPLANTISI,
  5.C- MAHKEME TARAFINDAN KONKORDATONUN TASDİK EDİLMESİDİR.

  6- KONKORDATO MÜHLETİ

      Kanun, konkordatonun talep edilmesinden, tasdikine kadar geçecek yargılama sürecinde borçlunun mal varlığını korumaya ve borçluyu denetim altına almaya yönelik bir karar verilmesini öngörmektedir.
      Kanunda, “mühlet verilmesi” olarak adlandırılan bu karar üzerine, konkordato talep eden borçlu aleyhine, haciz yoluyla icra takibi yapılamaz, başlatılan haciz takipleri durur, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir fakat rehinli mallarının satışı yapılamaz, borçlu aleyhine ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir uygulanmaz.
      Mahkeme, mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir.
      Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve taşınırlarını devredemez.
  Kanun, geçici mühlet ve kesin mühlet ayrımı getirmiş olmakla beraber, etkileri bakımından aralarında fark bulunmamaktadır. Kesin mühlet ve geçici mühlet aynı neticeleri doğurur.
      Geçici mühlet, eski konkordato hükümleri arasında yer almayan, yeni bir düzenlemedir. Bu yeni düzenlemenin amacı, kesin mühlet verilmesi için gerekli inceleme, değerlendirme ve duruşma yapılıncaya kadar geçecek sürede borçlunun mal varlığını korumaktır.
  Mühletin etkileri konkordato bağlayıcı hale gelinceye kadar devam eder.

  7. GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİ (İİK m. 287)

      Konkordato talebi üzerine mahkeme öncelikle, belgelerin eksiksiz sunulup sunulmadığını inceler ve belgelerin eksiksiz mevcut olduğunu tespit ettiğinde, başka herhangi bir inceleme ve değerlendirme yapmaksızın borçlu hakkında 3 aylık “geçici mühlet” kararı verir.
      Geçici mühlet kararı, Ticaret Sicil Gazetesinde, Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında yayınlanır, Tapu müdürlüklerine, ticaret sicil müdürlüklerine, vergi dairlerine, gümrük idarelerine ve lüzumlu tüm kurumlara bildirilir.
      Alacaklılar, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye ileri sürebilirler.
      Geçici mühlet borçlunun veya geçici komiserin talebi üzerine en fazla 2 ay uzatılabilir.

  8. KESİN MÜHLET VERİLMESİ (İİK m. 289

      Mahkeme, geçici mühlet içinde, borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı ve gerekli görürse geçici komiseri duruşmaya davet ederek, dosyaya sunulan belgeleri, geçici komiserin raporunu ve itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alarak yapacağı değerlendirmede konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğuna kanaat getirirse borçluya 1 yıllık kesin mühlet verilir.
      Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme gereği görmezse geçici komiserin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder. Mahkeme 7 alacaklıyı geçmemek kaydıyla bir alacaklılar kurulu oluşturulabilir. Kesin mühlet, komiserin veya borçlunun talebi üzerine, komiser ve varsa alacaklılar kurulunun görüşü alınarak mahkeme tarafından 6 aya kadar uzatılabilir.

  9. MÜHLETİN KALDIRILMA SEBEPLERİ:

 • Konkordatoda amaçlanan iyileşme, kesin mühlet sona ermeden gerçekleşirse,
 • Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekiyorsa,
 • Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa,
 • Borçlu, malları üzerine rehin tesis etmek veya mallarını devretmek gibi yapmaması gereken işlemleri yaparsa veya komiserin talimatlarına uymazsa,
 • Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatif, konkordato talebinden feragat ederse,
 • mahkemece kesin mühlet kaldırılarak, konkordato talebi reddedilir.

  10. ALACAKLILAR TOPLANTISI YAPILMASI:

  Komiser, bir ilânla alacaklıları, konkordato projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet eder. İlânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. Konkordato projesi;

 • Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya
 • Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilirse kabul edilmiş sayılır.

 • Toplantının bitimini takip eden 7 gün içinde yapılacak beyanlar da kabul edilir.
  Komiser, konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair raporunu mahkemeye sunar.

  11. KONKORDATONUN MAHKEME TARAFINDAN TASDİK EDİLMESİ:

  Konkordato projesi,

 • Konkordato kapsamında teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek miktardan fazla olacağının anlaşılması,
 • Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması,
 • Gerekli çoğunlukla kabul edilmiş bulunması,
 • İmtiyazlı alacaklarının tam olarak ödenmesi ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifa edilmesi,

 • şartlarının varlığı halinde mahkeme tarafından tasdik edilir. Tasdik kararı mahkemece, ilân olunur ve ilgili yerlere bildirilir.

  12. KONKORDATONUN TASDİK EDİLMESİNİN ve EDİLMEMESİNİN ETKİLERİ:

  Konkordato, tasdikle birlikte bağlayıcı hale gelir ve

 • İmtiyazlı alacaklar (İşçi alacakları, nafaka alacakları)
 • Rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları,
 • Bir malın aynından doğan amme alacakları,
 • Mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş sözleşmelerden doğan alacaklar,

 • dışındaki tüm alacaklar için mecburidir. Yani, konkordato teklifini kabul etmiş olsun olmasın, yukarıdaki istisnalar dışında kalan alacaklılar, alacaklarını konkordato teklifindeki miktarda ve vadelerde tahsil edebilirler.
  Konkordato tasdik edilmezse mahkeme, konkordato talebinin reddine karar verir ve bu karar ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir. Bu durumda, borçlunun iflâsa tabi borçlulardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

  13. KONKORDATONUN SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:

      Konkordato yoluna başvuran borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerdeki, borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına veya borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler uygulanmaz. Sözleşmeler, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.
  Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir.

  14. KONKORDATO KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI:

      Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurabilir.

  15. KONKORDATO KAPSAMINDA ALACAĞI ÖDENMEYEN ALACAKLININ FESİH HAKKI:

      Teklif ettiği konkordato kabul edilen borçlu, borçlarını konkordato şartlarına göre ödemek zorundadır. Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

  16. KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ:

      Borçlu konkordatonun yapılması sırasında dürüst davranmamış olabilir. Örneğin, borçlu uydurma alacaklar yaratarak alacaklı çoğunluğu sağlamış olabilir veya bazı alacaklılarla konkordatoda teklif ettiğinden daha iyi şartlarla anlaşmış olabilir.
  Böyle durumlarda her alacaklı, konkordatonun feshini, tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir. Konkordatonun tamamen feshi kararı kesinleştiğinde durum ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

  17. KOMİSERİN TEMEL GÖREVLERİ:

 • Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak.
 • Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
 • Mahkemeye ara raporlar sunmak olarak belirtilebilir.
 • Alacaklılar kurulunu düzenli olarak bilgilendirmek.
 • Talep eden alacaklılara borçlunun durumu ve konkordatonun hakkında bilgi vermek.

 • 16. KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ:

      Borçlu konkordatonun yapılması sırasında dürüst davranmamış olabilir. Örneğin, borçlu uydurma alacaklar yaratarak alacaklı çoğunluğu sağlamış olabilir veya bazı alacaklılarla konkordatoda teklif ettiğinden daha iyi şartlarla anlaşmış olabilir.
  Böyle durumlarda her alacaklı, konkordatonun feshini, tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir. Konkordatonun tamamen feshi kararı kesinleştiğinde durum ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

  18. ALACAKLILAR KURULUNUN HAKLARI:

 • Komiserin faaliyetlerine nezaret etmek.
 • Komisere tavsiyelerde bulunmak.
 • Faaliyetlerini yeterli bulmadığı komiserin değiştirilmesini, mahkemeden istemek.
 • Kanunun öngördüğü hâllerde mahkemeye görüş bildirmek.
 • 19. KONKORDATONUN REHİNLİ ALACAKLILAR YÖNÜNDEN ETKİLERİ:

  Konkordato talep eden borçlu rehinli alacakların da yapılandırılmasını talep edebilir. Rehinli alacaklılar için komiser tarafından kesin mühlet için de ayrı bir toplantı yapılır. Bu toplantıda konkordato teklifi, rehinli alacaklıların üçte ikisi tarafından kabul edilirse, mahkeme tarafından konkordato kapsamına rehinli alacaklılar da alınır.
  ÇAĞLAR HUKUK BÜROSU